Subscríbete ao noso boletín

Se desexas darte de baixa indícanos a que enderezo electrónico che chegan os boletíns de novas:

RÉXIME DO TRATAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (“LOPD”), informámolo/a de que os datos de carácter persoal, incluído o enderezo de correo electrónico, que vostede nos proporcione ao encher o formulario de subscrición a algún ou a varios dos Boletíns de Novas previstos na presente páxina (isto é, os Boletíns “Afundación” e "Ataquilla"), serán incorporados aos ficheiros de FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL (AFUNDACIÓN) para que esta poida efectuar o tratamento, automatizado ou non, de tales datos, incluído o enderezo de correo electrónico, coa fin de:

  1. proceder á tramitación e xestión da súa solicitude de subscrición;
  2. enviarlle a vostede, por correo electrónico, o Boletín ou boletíns aos que se subscriba; e
  3. tramitar e xestionar a relación que se estableza entre vostede e AFUNDACIÓN con motivo de tal subscrición.

Salvo que se indique o contrario, os campos previstos no formulario de subscrición son de cumprimentación obrigatoria, conlevando a negativa a facilitar os datos requiridos a imposibilidade de tramitar o devandito formulario.

Vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos, de conformidade co establecido ao respecto na lexislación vixente, dirixíndose por escrito a AFUNDACIÓN, entidade responsable dos ficheiros e tratamentos, no seu domicilio social: Cantón Grande S/N, C.P. 15003 - A Coruña.

Así mesmo, informámolo/a de que vostede poderá darse de baixa na recepción do Boletín ou boletíns aos que se tivese subscrito ben enviándonos, debidamente cumprimentado, o correspondente formulario que a tales efectos figura na páxina web http://www.afundacion.org, ou ben enviándonos unha mensaxe manifestando a súa solicitude de baixa ao enderezo de correo electrónico bajas@afundacion.org.

Do mesmo xeito, de conformidade co previsto na LOPD, informámolo/a de que a cumprimentación, no formulario de Baixa na subscrición aos boletíns, do campo relativo ao correo electrónico ao que lle estean a chegar os boletíns aos que se atope subscrito, é obrigatoria. Deste xeito, a falta de cumprimentación correcta do devandito campo conlevará a imposibilidade de tramitar a súa solicitude de baixa. No suposto de que vostede solicite a baixa na subscrición aos Boletíns mediante o envío do formulario de Baixa establecido na presente páxina web, informámolo de que AFUNDACIÓN procederá a efectuar o tratamento, automatizado ou non, dos datos de carácter persoal relativos a vostede, incluído o enderezo de correo electrónico, coa finalidade de tramitar e xestionar a súa solicitude de baixa.

Mediante o envío do presente formulario vostede presta o seu inequívoco e expreso consentimento ao réxime aquí descrito relativo ao tratamento dos datos de carácter persoal, incluído o enderezo de correo electrónico.